Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Kafkasya Konfederasyon Misakı


Azerbaycan, Şimali Kafkasya ve Gürcüstan Milli Merkezleri,

—Bir milletin tam inkişafının ancak tam bir istiklal şartı ile mümkün olabileceğini nazara alarak,
—Tekmil Kafkasya kuvvetlerinin tek ve müşterek bir hudut dahilinde birleşmeden, bu gayeye varmanın son derece müşkül olacağına kanaat getirerek,
—Kafkasya milletlerinin hayati menfaatlerinin muhafazasını temin için bunların harici siyaset ve milli müdafaalerinin müşterek bir tarzda idare edilmesinin zaruri olduğuna emin olarak,
—Kafkasya milletlerinden her birinin kendi fikri ve maddi kuvvetlerinin tam inkişafi için elzem olan tamamiyeti mülkiyesinin hakiki zimamını ancak böyle bir birlik yolu ile bulacağını ümit ederek,
—Kafkasya Cumhuriyetleri İttihadı esasını kabul etmekle, bütün vatandaşlarının müzaheretine mazhar olduklarına kuvvetle güvenerek,
—Kafkasya Cumhuriyetleri Konfederasyonunun memleketin siyasi ve iktisadi vahdetinden ileri gelen siyasi bir şekil olduğunu tasdik hususunda hemrey olarak,
—Kafkasya Konfederasyonunun aşağıdaki esaslarını ilan ediyorlar:


1-Kafkasya Konfederasyonu, dahilde her bir cumhuriyetin karakter ve tamamiyeti mülkiyesini temin ederek, hariçte bütün cumhuriyetler namına yüksek dereceli beynelmilel bir vahdet gibi hareket edecektir. Konfederasyonun müşterek bir siyasi ve gümrük hududu olacaktır.


2-Konfederasyona dahil cumhuriyetlerin harici siyaseti, Konfederasyonun salahiyettar müesseseleri tarafından idare edilecektir.


3-Konfederasyon hudutlarının muhafazası, Konfederasyona dahil cumhuriyetler ordularından müteşekkil Konfederasyonun müdir müesseselerine tabi tek bir kumanda altında bulunacaktır.


4-Konfederasyona dahil cumhuriyetler arasında çıkabilecek ve bilavasıta müzakere ile halledilemeyek her türlü ihtilaflar icbari arbitre veyahut Konfederasyon Yüksek Mahkemesine verilmelidir. Konfederasyona dahil cumhuriyetler, bunların bütün kararlarını tamamen kabul ve icra etmeğe mecburdurlar.


5-Eksperler komisyonu, yukarıda serdedilen esaslardan hareketle bu yakınlarda Kafkasya Konfederasyonu konustitusyonunun projesini hazırlamakla meşgul bulunacaktır. Bu proje, her cumhuriyetin toplanacak ilk meclisi müessesan faaliyeti için bir esas olacaktır.


6-Misak’ta Ermenistan Cumhuriyeti için de yer bırakılmıştır.

 


Azerbaycan namına: Mehmet Emin Resul-zade, geçmişte Azerbaycan Şurayı Millisi Reisi, şimdide Milli Azerbaycan Merkez Reisi.
Ali Merdan B.Topçibaşı, Azerbaycan Heyeti Murahhası Reisi ve geçmişte Parlamento Reisi.
Şimali Kafkasya Namına: Mehmet Giray Sunç, İbrahim Çelik, Tausultan Şahman
Gürcüstan namına: Noe Jordaniya, geçmişte Gürcüstan Reisicumhuru, şimdide Gürcüstan Milli Merkezi Reisi
A.Çenkeli, Gürcüstan’ın geçmişte Paris mümessili

Brüksel, 14 Temmuz 1934

 

Kaynak:Kafkasya Konfederasyonu Vesikalar ve Materyaller, Paris 1937, Kafkasya Konfederasyon Şurası Neşriyatından. N.2, s.5-7

 

Okunma Sayısı:  2516