Gürcistan Dostluk Derneği
  Faaliyetler
  Dernek Kurulu
Gürcistan
Genel Bilgiler
Tarih
Coğrafya
Din
Dil
Eğitim
Kafkasya
Gürcüce
Yalnızlık
Nazime Nehir Kılıç
____________
სტამბოლში გამართული სიმპოზიუმის შესახებ
Orhan Şardağ Beridze
____________
Geçmişten Geleceğe…...
Kenan Güler
____________
Kardeşlik Kafkaslarda Yeşeriyor 2
Ali Rıza Altunel
____________
Mutluyum Dostlar
Engin Şenol
____________
Batum Aziziye Camii
Murat Kasap
____________
Yıl 1980
Selami Gümüş
____________
Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler Kitabı Üzerine
Mümin Yıldıztaş
____________
h
Sadrazam Mahmut Şevket Paşa
11.10.2010 

1856 tarihinde Bağdat’ta doğdu.  Tiflisli Hacı Talip Ağa’nın torunu, Kethüdazade Süleyman Faik Bey’in oğludur. Baba tarafından soyu Irak’a yerleşmiş gürcü kökenli bir aileye dayanmaktadır. Bağdat ve İstanbul’da tahsil gördü. 1882’de Harp Okulundan yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 1883’te Harp Okulunda öğretmenliğe tayin oldu. Bir sene kadar, Almanyalı Müşir Kampofner Paşanın, daha sonra da Fon der Golç Paşa’nın refakatlerinde bulundu.  Osmanlı devletince satın alınan mavzer tüfeklerine nezaret ve tecrübelerini icra etmeğe memur komisyon azalığına tayin olunarak Almanya’ya gitti.  On seneye yakın bir zaman Almanya’da kalmış çeşitli askeri tatbikatlarda, Krop fabrikasında icra olunan top denemelerinde ve Mağda Burgda 1892’de muhtelif devletlere mensup iki yüz elli zabitler arasında düzenlenen ve on iki gün devam eden seri ateşli top ve zırhlı kale tatbikatlarına katıldı.   Osmanlı zabitlerinden mürekkep bir komisyon reisi olarak 1894 senesinde Fransa’ya gönderilen ve yeni icat olunan zırhlı kuleler hakkında tetkikatlarda bulundu.


1899’da Tophane-i Amire tecrübe ve muayene dairesi reis vekilliğine tayin oldu.  1901’de rütbesi ferik rütbesine yükseltildi. Aynı sene Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere arasında telgraf hattı temdidine memur olarak Hicaz’a gönderildi. 1905 yılında birinci ferik rütbesi ile Kosova valiliğine tayin edildi. Meşrutiyetin ilanından üçüncü ordu kumandanlığına ve sonrasında ek göre olarak, Rumeli vilayeti genel müfettiş vekilliğine atandı.  31 Mart Olayı üzerine topladığı kuvvetler ile İstanbul’a geldi. Bu tarihten sonra Birinci, İkinci ve Üçüncü ordu genel müfettişliğine tayin edildi.


1909 senesinde İbrahim Hakkı Paşa kabinesinde harbiye nazırı oldu. İttihatçıların 23 Ocak 1913’te gerçekleştirdikleri Babıâli baskınından sonra Mahmut Şevket Paşa’nın rütbesi mareşalliğe yükseltilerek Sadrazamlığa getirildi. 11 Haziran 1913’te Gedikpaşa’da bir suikaste uğradı. Paşa yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat yarım saat sonra vefat etti. Cenazesi 12 Haziran’da Ayasofya’da kılınan cenaze namazı ile Hürriyet Ebediye Tepesine defn edildi. 


Mahmut Şevket Paşa’nın Osmanlı ordusunun örgütlenmesinde ve modern niteliğe kavuşturulması konusunda önemli hizmetleri bulunmuştur. Paşanın kardeşlerinden süvari teğmeni Kemal Efendi genç yaşta vefat etmiş ve Üsküp Alaca Camii bahçesine ağabeyinin yaptırdığı türbeye defn olmuştur. Diğer kardeşi Arif Hikmet Süleyman ise önce Osmanlı hizmetinde bulunduktan sonra Irak vatandaşlığına geçmiş ve hatta Irak’ta baş vezirlik yapmıştır.


Mahmut Şevket Paşa, askeri görevlerin yanı sıra askeri konularla ilgili olarak makaleler yazıp veya tercüme edip bunları devrinin gazete ve dergilerinde yayınlamıştır. Erkan-ı Harbiye Mektebinde uzun yıllar hocalık yapan Paşa’nın yazmış olduğu kitaplardan bir kısmı burada ders kitabı olarak okutulmuştur.

Başlıca eserleri şunlardır;
1-Asakir-i Şahanenin Piyade Sınıfına Mahsus 87 Modeli Mavzer Tüfeği, 2-Devlet-i Osmaniye’nin Bidayet-i Tesisinden Şimdiye Kadar Osmanlı Askeri, 3-Teşkilatı ve Kıyafet-i Askeriyesi, 4-Fenn-i Esliha, 5-Fenn-i Remy, 6-Küçük Çaplı Mavzer Tüfekleri, 7-Küçük Çaplı Mavzer Tüfeklerine Mahsus Atlas, 8-Mükerrer Ateşli Mavzer Tüfeği, 9-Mükerrer Ateşli Tüfekler, 10-Seferber Zabitanına Mahsus Muhtıra, 11-Teşkilat al-Cayş va’l-Siyasa, 12-Hendese-i Musattaha ve Mücesseme, 13-Lalende’ın Cedaviline Nazaran Beş Asarlı Logaritma Cetveli, 14-Usul-u Hendese. Sadrazamlık döneminde tutmuş olduğu notlar “Mahmut Şevket Paşa’nın Günlüğü” adı altında yayınlanmıştır.  

 

Kaynak: Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, İstanbul 2010, s.60,61

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı:  5898
Yazıyı Kaleme Alan :  Murat Kasap
Dernek Duyuruları
:: Son Yazılar ::
  Hasan Paşa (Atabekza..
  Mehmet Abdurrauf Bey
  Mustafa Nuri Bey (Me..
  Cafer Fahri Dikmen
Ziyaretçi Defteri
Deftere Yaz

Defteri Oku
ARAŞTIRMA YAZILARI
Kütüphanemizi gezmek için Lütfen Tıklayınız
Resimler
Gezinti için Lütfen Tıklayınız
Site Arşiv
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Dosyalar
 Dosyalar için Lütfen Tıklayınız  Videolar
Site İstatistikleri
 Bugunku Ziyaretci 354
 Bu Ay Gelen Ziyaretci 1245
 Bu Sene Toplam 144026
 Ortalama Ziyaretci 821
 Toplam Ziyaretcimiz 3944878
Gürcistan Dostluk Derneği web Sitesi © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.